کد کاربری :

f24-1653

تاریخ عضویت :

01 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

سیم و سایر مفتول ها

کد کاربری :

f24-1639

تاریخ عضویت :

01 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

لوله گالوانیزه لوله گاز رسانی

کد کاربری :

f24-1637

تاریخ عضویت :

01 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-1624

تاریخ عضویت :

01 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

-

محصولات تولیدی :

سیم و سایر مفتول ها

کد کاربری :

f24-1620

تاریخ عضویت :

01 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

سیم و سایر مفتول ها

کد کاربری :

f24-1618

تاریخ عضویت :

01 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

-

محصولات تولیدی :

سیم و سایر مفتول ها میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-1614

تاریخ عضویت :

01 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

-

محصولات تولیدی :

سیم و سایر مفتول ها

کد کاربری :

f24-1603

تاریخ عضویت :

30 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-1598

تاریخ عضویت :

30 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-1596

تاریخ عضویت :

30 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-1590

تاریخ عضویت :

30 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد)

کد کاربری :

f24-1589

تاریخ عضویت :

30 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-1585

تاریخ عضویت :

30 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-1565

تاریخ عضویت :

29 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-1555

تاریخ عضویت :

29 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-1546

تاریخ عضویت :

28 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

قراضه (ضایعات)

کد کاربری :

f24-1543

تاریخ عضویت :

28 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه و رنگی پروفیل لوله مانیسمان تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار ...

کد کاربری :

f24-1488

تاریخ عضویت :

23 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-1486

تاریخ عضویت :

23 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) پروفیل میلگرد آجدار نبشی

کد کاربری :

f24-1423

تاریخ عضویت :

15 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-1413

تاریخ عضویت :

14 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

-

محصولات تولیدی :

پروفیل

خدمات بازرگانی :

پروفیل

کد کاربری :

f24-1205

تاریخ عضویت :

30 دی، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار نبشی نبشی

کد کاربری :

f24-1066

تاریخ عضویت :

18 دی، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-912

تاریخ عضویت :

06 دی، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-901

تاریخ عضویت :

04 دی، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

قراضه (ضایعات)

کد کاربری :

f24-899

تاریخ عضویت :

04 دی، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

-

محصولات تولیدی :

ورق روغنی (سرد) پروفیل

کد کاربری :

f24-893

تاریخ عضویت :

04 دی، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار نبشی

کد کاربری :

f24-885

تاریخ عضویت :

04 دی، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد)

کد کاربری :

f24-874

تاریخ عضویت :

03 دی، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار نبشی نبشی

کد کاربری :

f24-855

تاریخ عضویت :

02 دی، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه)