درخواست خرید تیرآهن - RFQ-20898

دسته محصولات :

تیرآهن (IPE)

لانه زنبوری 20 26 شاخه، تیر20 25 شاخه، تیر22 20 شاخه، تیر24 46 شاخه، تیر 27 6 شاخه

21 دی، 1398