درخواست خرید تیرآهن - RFQ-19480

دسته محصولات :

تیرآهن (IPE)

"تیراهن ذوبی 14 _ 50 شاخه 16_ 22 شاخه 18_ 10 شاخه 20_ 9 شاخه 22_ 5 شاخه 24_ 4 شاخه 27_ 4 شاخه 30 _ 5 شاخه

03 دی، 1398