مغانلو

ایستا فولاد

29%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق سیاه ST37 ۸میل ابعاد ۱.۵ در ۶ ، ۳ظرفیت ۱۵ و ۲۰ میل ابعاد مورد درخواست ۳۰سانت در ۶متر (قیمت برش خورده) یا ۱.۵در طول ۶ متر، از هرضخامت ۵ ظرفیت.

×