چت
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 4 سال پیش

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16381

درجه 1 ورق 1/5 میلیمتر به عرض 810 یا 860 به مقدار 10تن

×