چت

اعلام موجودی سمیران فلز - 4683

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 20690 18 دی (کد : 2598)

کلاف رنگی .۳۵*۱۰۰۰۹۰۱۶ ظرفیت موجود است. ۰۳۱۳۷۷۶۷۳۵۲ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۷ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۶

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 20300 14 دی (کد : 2408)

کلاف رنگی .۳۵*۱۰۰۰۹۰۱۶ ظرفیت موجود است. ۰۳۱۳۷۷۶۷۳۵۲ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۷ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۶

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 19939 09 دی (کد : 2228)

کلاف رنگی .۳۵*۱۰۰۰۹۰۱۶ ظرفیت موجود است. ۰۳۱۳۷۷۶۷۳۵۲ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۷ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۶

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 19535 04 دی (کد : 2012)

کلاف رنگی .۳۵*۱۰۰۰۹۰۱۶ ظرفیت موجود است. ۰۳۱۳۷۷۶۷۳۵۲ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۷ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۶

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 19415 03 دی (کد : 1965)

کلاف رنگی .۳۵*۱۰۰۰۹۰۱۶ ظرفیت موجود است. ۰۳۱۳۷۷۶۷۳۵۲ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۷ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۶

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 19250 01 دی (کد : 1880)

کلاف رنگی .۳۵*۱۰۰۰۹۰۱۶ ظرفیت موجود است. ۰۳۱۳۷۷۶۷۳۵۲ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۷ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۶

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 18960 28 آذر (کد : 1732)

کلاف رنگی .۳۵*۱۰۰۰۹۰۱۶ ظرفیت موجود است. ۰۳۱۳۷۷۶۷۳۵۲ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۷ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۶

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 18805 27 آذر (کد : 1636)

کلاف رنگی .۳۵*۱۰۰۰۹۰۱۶ ظرفیت موجود است. ۰۳۱۳۷۷۶۷۳۵۲ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۷ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۶

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 18264 23 آذر (کد : 1314)

کلاف رنگی .۳۵*۱۰۰۰۹۰۱۶ ظرفیت موجود است. ۰۳۱۳۷۷۶۷۳۵۲ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۷ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۶

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 18162 21 آذر (کد : 1246)

کلاف رنگی .۳۵*۱۰۰۰۹۰۱۶ ظرفیت موجود است. ۰۳۱۳۷۷۶۷۳۵۲ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۷ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۶

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 17669 16 آذر (کد : 975)

کلاف رنگی .۳۵*۱۰۰۰۹۰۱۶ ظرفیت موجود است. ۰۳۱۳۷۷۶۷۳۵۲ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۷ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۶

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 17631 14 آذر (کد : 955)

کلاف رنگی .۳۵*۱۰۰۰۹۰۱۶ ظرفیت موجود است. ۰۳۱۳۷۷۶۷۳۵۲ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۷ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۶

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 17543 13 آذر (کد : 899)

کلاف رنگی .۳۵*۱۰۰۰۹۰۱۶ ظرفیت موجود است. ۰۳۱۳۷۷۶۷۳۵۲ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۷ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۶

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 17438 12 آذر (کد : 847)

کلاف رنگی .۳۵*۱۰۰۰۹۰۱۶ ظرفیت موجود است. ۰۳۱۳۷۷۶۷۳۵۲ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۷ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۶

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 17306 11 آذر (کد : 791)

کلاف رنگی .۳۵*۱۰۰۰۹۰۱۶ ظرفیت موجود است. ۰۳۱۳۷۷۶۷۳۵۲ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۷ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۶

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 17174 10 آذر (کد : 721)

کلاف رنگی .۳۵*۱۰۰۰۹۰۱۶ ظرفیت موجود است. ۰۳۱۳۷۷۶۷۳۵۲ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۷ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۶

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 17126 09 آذر (کد : 685)

کلاف رنگی .۳۵*۱۰۰۰۹۰۱۶ ظرفیت موجود است. ۰۳۱۳۷۷۶۷۳۵۲ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۷ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۶

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 17060 07 آذر (کد : 637)

کلاف رنگی .۳۵*۱۰۰۰۹۰۱۶ ظرفیت موجود است. ۰۳۱۳۷۷۶۷۳۵۲ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۷ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۶

ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 16992 06 آذر (کد : 589)

لاف رنگی .۳۵*۱۰۰۰۹۰۱۶ ظرفیت موجود است. ۰۳۱۳۷۷۶۷۳۵۲ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۷ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۶

ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 16902 05 آذر (کد : 535)

کلاف رنگی .۳۵*۱۰۰۰۹۰۱۶ ظرفیت موجود است. ۰۳۱۳۷۷۶۷۳۵۲ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۷ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۶

ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 16786 04 آذر (کد : 457)

کلاف رنگی .۳۵*۱۰۰۰۹۰۱۶ ظرفیت موجود است. ۰۳۱۳۷۷۶۷۳۵۲ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۷ ۰۳۱۳۱۳۱۶۲۲۶

ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 16542 25 آبان (کد : 298)

کلاف رنگی .35*10009016 ظرفیت موجود است. 03137767352 03131316227 03131316226

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 16541 25 آبان (کد : 297)

سر ورق و کنار ورق ضخامت 2 و 2.2 و 2.5 که اغلب 2 و 2.2 می باشد کنار بری ورق عرض 10تا 30 سانتی متر مقدار 100تن موجود است قابل استفاده 03137767352 03131316227 03131316226

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 16384 22 آبان (کد : 182)

کلاف رنگی 35*10009016 ظرفیت موجود است. شماره تماس 09133227633

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 16382 22 آبان (کد : 180)

سر ورق و کنار ورق ضخامت 2 و 2.2 و 2.5 که اغلب 2 و 2.2 می باشد کنار بری ورق عرض 10تا 30 سانتی متر مقدار 100تن موجود است قابل استفاده 09133227633

ورق قلع اندود (تین پلیت)
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق قلع اندود (تین پلیت) کد : 16379 22 آبان (کد : 178)

قلع اندود 23 عرض 612 طول890 درجه2 مقدار14500kg

ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 16376 22 آبان (کد : 176)

کلاف روغنی 7 عرض1545 st14 مقدار6900kg

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 16373 22 آبان (کد : 175)

کلاف گرم ۲/۵ عرض۱۰۲۵ st33 مقدار۱۵۳۰۰kg کلاف گرم ۲/۵ عرض۱۰۳۰ st33 مقدار۱۵۸۰۰kg کلاف گرم۲/۵ عرض۱۲۴۰ st33 مقدار۱۸۷۵۰kg شماره تماس09133227633

×