خریدار ورق روغنی - RFQ-1523

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خريدار ورق ٢/٥ عرض ١ و ورق ٢/٥ عرض ١٢٥ روغني مباركه---- st12 یک رول 7 تا 8 تنی از هر سایز 09127329328

21 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)