فرشاد شهشهانی

شرکت جرثقیل سرویس

44%
جزئیات...
قراضه (ضایعات)
16 مهر، 1399 2 سال پیش

خرید آهن قراضه و ضایعاتی

×