چت

خرید محصولات فلزی

فیلتر نتایج
عنوان
کارخانه
بازه زمانی
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 4 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 4 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 4 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 4 سال پیش
میلگرد
16 مهر، 1399 4 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
21 تیر، 1400 3 سال پیش
سیم و سایر مفتول ها
16 مهر، 1399 4 سال پیش
قراضه و ضایعات
16 مهر، 1399 4 سال پیش
استیل
26 تیر، 1400 3 سال پیش
ورق گالوانیزه
26 تیر، 1400 3 سال پیش
تولیدات و مصنوعات فلزی
26 تیر، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-20432

"تسمه عرض 40 _ 4 میل _ st37 _ متر 480_ 80 برگ، تسمه عرض 30_ 4 میل _ st37 _ متر 300 _ 75 برگ ، تسمه عرض 50 _ 3 میل _ st37_ متر 240 _ 34 برگ ، تسمه عرض 30 _5 ...

ورق گرم (سیاه)
26 تیر، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20431

"ورق2_ st37 _ ابعاد 1*2 _ 49 شیت، ورق اجدار 3 - ابعاد 1*2_ st37_ شیت 15، ورق 5 _ st37_ ابعاد 6*1/5 _ مترمربع 27_ 3 شیت، ورق st37 فابریک اکسین - ...

پروفیل
26 تیر، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-20430

"قوطی 40 _ 20میل * میل2_ st37_ متر120_ 20 شاخه، قوطی 10_ 10 میل * 1 میل_ st37_ متر90_ 15 شاخه، قوطی 100_ 100 میل * 4 میل _ st37_ متر60_ 10 شاخه "

نبشی
26 تیر، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-20429

"نبشی نمره 4 _ 20 شاخه، نبشی 10_ 120 متر_ 6 شاخه ، نبشی اهنی 3_ 120 متر _ 6 شاخه ، نبشی 5 _ 240 متر _40 شاخه_ 6 متری، نادونی 10 _ 150 متر _ 25 شاخه_ 6 متری

تیرآهن
26 تیر، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-20427

"تیراهن 24 _4 شاخه ، ipe14_ متر 240_20 شاخه ، 16- 240 متر _ 20 شاخه ، 20 ipe- متر 24 _ 2 شاخه ، "

میلگرد
26 تیر، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید میلگرد - RFQ-20413

"میلگرد 10-- 240 متر_ 20 شاخه ، 12- 240 متر_ 20 شاخه ، 14- 1200 متر _ 100 شاخه ، 16- 600متر _ 50 شاخه، 18- 420متر_ 35 شاخه، 20- 60 متر _ 5 شاخه "

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش
میلگرد
26 تیر، 1400 3 سال پیش
پروفیل
16 مهر، 1399 4 سال پیش
×