نام شرکت :

کالای استیل جدید

نام مدیر عامل :

جدیدی

کد کاربری :

f24-10831

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02166392093 ، 02166392134 ، 02166392655 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

استیل

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

استیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید کالای استیل جدید

مشاهده بیشتر