محمد مهیار مردوست (هلدینگ نصر ذوالفقار) - 11835

محمد مهیار مردوست

هلدینگ نصر ذوالفقار

50%
جزئیات...
نام :

محمد مهیار مردوست

نام تجاری :

هلدینگ نصر ذوالفقار

کد کاربری :

f24-11835

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 07138204916
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

هلدینگ نصر فعال حوزه بازرگانی_ساخت ساز و تامین منابع مالی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

فارس ،شيراز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه و ضایعات

مشخصات:

خرید ضایعات

×