فولاد دی پارس

صالحی

78%
جزئیات...

اعلام موجودی فولاد دی پارس (صالحی) - 15889

نبشی
08 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 08 مهر (کد : 80166)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد آجدار
08 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 08 مهر (کد : 80165)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

تیرآهن (IPE)
08 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 08 مهر (کد : 80164)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد آجدار
06 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 06 مهر (کد : 79756)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

نبشی
06 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 06 مهر (کد : 79754)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

تیرآهن (IPE)
06 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 06 مهر (کد : 79753)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد آجدار
05 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 05 مهر (کد : 79640)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ناودانی
05 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ناودانی 05 مهر (کد : 79639)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

نبشی
05 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 05 مهر (کد : 79638)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

تیرآهن (IPE)
05 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 05 مهر (کد : 79637)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ورق گرم (سیاه)
05 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 05 مهر (کد : 79636)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد آجدار
04 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 04 مهر (کد : 79244)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد آجدار
03 مهر، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 03 مهر (کد : 78983)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ناودانی
03 مهر، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ناودانی 03 مهر (کد : 78982)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

نبشی
03 مهر، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 03 مهر (کد : 78981)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ورق گرم (سیاه)
03 مهر، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 03 مهر (کد : 78980)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

تیرآهن (IPE)
03 مهر، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 03 مهر (کد : 78979)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ورق گرم (سیاه)
01 مهر، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 01 مهر (کد : 78496)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

تیرآهن (IPE)
01 مهر، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 01 مهر (کد : 78495)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ناودانی
01 مهر، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ناودانی 01 مهر (کد : 78494)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

نبشی
01 مهر، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 01 مهر (کد : 78493)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد آجدار
01 مهر، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 01 مهر (کد : 78492)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ورق گرم (سیاه)
30 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 30 شهریور (کد : 78415)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... میلگرد برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

نبشی
30 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 30 شهریور (کد : 78414)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... میلگرد برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد آجدار
30 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 30 شهریور (کد : 78413)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... میلگرد برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد آجدار
29 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 29 شهریور (کد : 78347)

دی پارسموجودی امروز میلگرد

میلگرد آجدار
29 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 29 شهریور (کد : 78346)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی🔸3 میل مبارکه           ۳۴۷۰۰۰ 🔸4 میل مبارکه           ۳۴۷۰۰۰ 🔸5 میل مبارکه          ۳۳۶۰۰۰ 🔸6 میل مبارکه          ۳۳۶۰۰۰ 🔸8 میل مبارکه          ۳۳۶۰۰۰ 🔸10 میل مبارکه        ۳۳۶۰۰۰ 🔸12 میل مبارکه        ۳۳۶۰۰۰ 🔸15 میل مبارکه        ۳۳۶۰۰۰ 🔹3 نبشی ظهور          ۲۵۶۰۰۰ 🔹4 نبشی ظهور          ۲۵۶۰۰۰ 🔹5 نبشی ظهور          ۲۵۶۰۰۰ 🔹6 نبشی ظهور          ۲۵۶۰۰۰ 🔹8 نبشی ظهور          ۲۵۶۰۰۰ 🔹10 نبشی ظهور        ۲۵۶۰۰۰ 🔹12 نبشی ظهور        ۲۵۶۰۰۰ 🔹15 نبشی ظهور        ۲۵۶۰۰۰ ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد آجدار
28 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 28 شهریور (کد : 78155)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

نبشی
28 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 28 شهریور (کد : 78154)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی🔸3 میل مبارکه           ۳۴۹۰۰۰ 🔸4 میل مبارکه           ۳۴۹۰۰۰ 🔸5 میل مبارکه          ۳۳۸۰۰۰ 🔸6 میل مبارکه          ۳۳۸۰۰۰ 🔸8 میل مبارکه          ۳۳۸۰۰۰ 🔸10 میل مبارکه        ۳۳۸۰۰۰ 🔸12 میل مبارکه        ۳۳۸۰۰۰ 🔸15 میل مبارکه        ۳۳۸۰۰۰🔹3 نبشی ظهور          ۲۵۶۰۰۰ 🔹4 نبشی ظهور          ۲۵۶۰۰۰ 🔹5 نبشی ظهور          ۲۵۶۰۰۰ 🔹6 نبشی ظهور          ۲۵۶۰۰۰ 🔹8 نبشی ظهور          ۲۵۶۰۰۰ 🔹10 نبشی ظهور        ۲۵۶۰۰۰ 🔹12 نبشی ظهور        ۲۵۶۰۰۰ 🔹15 نبشی ظهور        ۲۵۶۰۰۰☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

نبشی
28 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 28 شهریور (کد : 78153)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی🔸3 میل مبارکه           ۳۴۹۰۰۰ 🔸4 میل مبارکه           ۳۴۹۰۰۰ 🔸5 میل مبارکه          ۳۳۸۰۰۰ 🔸6 میل مبارکه          ۳۳۸۰۰۰ 🔸8 میل مبارکه          ۳۳۸۰۰۰ 🔸10 میل مبارکه        ۳۳۸۰۰۰ 🔸12 میل مبارکه        ۳۳۸۰۰۰ 🔸15 میل مبارکه        ۳۳۸۰۰۰🔹3 نبشی ظهور          ۲۵۶۰۰۰ 🔹4 نبشی ظهور          ۲۵۶۰۰۰ 🔹5 نبشی ظهور          ۲۵۶۰۰۰ 🔹6 نبشی ظهور          ۲۵۶۰۰۰ 🔹8 نبشی ظهور          ۲۵۶۰۰۰ 🔹10 نبشی ظهور        ۲۵۶۰۰۰ 🔹12 نبشی ظهور        ۲۵۶۰۰۰ 🔹15 نبشی ظهور        ۲۵۶۰۰۰☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

×