چت

اعلام موجودی فولاد دی پارس (صالحی) - 15889

میلگرد
27 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 27 شهریور (کد : 77915)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

نبشی
27 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 27 شهریور (کد : 77914)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 🔸3 میل مبارکه           ۳۴۷۰۰۰ 🔸4 میل مبارکه           ۳۴۷۰۰۰ 🔸5 میل مبارکه          ۳۳۶۰۰۰ 🔸6 میل مبارکه          ۳۳۶۰۰۰ 🔸8 میل مبارکه          ۳۳۶۰۰۰ 🔸10 میل مبارکه        ۳۳۶۰۰۰ 🔸12 میل مبارکه        ۳۳۶۰۰۰ 🔸15 میل مبارکه        ۳۳۶۰۰۰ #نبشی 🔹3 نبشی ظهور          ۲۵۷۰۰۰ 🔹4 نبشی ظهور          ۲۵۷۰۰۰ 🔹5 نبشی ظهور          ۲۵۷۰۰۰ 🔹6 نبشی ظهور          ۲۵۷۰۰۰ 🔹8 نبشی ظهور          ۲۵۷۰۰۰ 🔹10 نبشی ظهور        ۲۵۷۰۰۰ 🔹12 نبشی ظهور        ۲۵۷۰۰۰ 🔹15 نبشی ظهور        ۲۵۷۰۰۰☎021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ورق گرم (سیاه)
27 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 27 شهریور (کد : 77913)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 🔸3 میل مبارکه           ۳۴۷۰۰۰ 🔸4 میل مبارکه           ۳۴۷۰۰۰ 🔸5 میل مبارکه          ۳۳۶۰۰۰ 🔸6 میل مبارکه          ۳۳۶۰۰۰ 🔸8 میل مبارکه          ۳۳۶۰۰۰ 🔸10 میل مبارکه        ۳۳۶۰۰۰ 🔸12 میل مبارکه        ۳۳۶۰۰۰ 🔸15 میل مبارکه        ۳۳۶۰۰۰ #نبشی 🔹3 نبشی ظهور          ۲۵۷۰۰۰ 🔹4 نبشی ظهور          ۲۵۷۰۰۰ 🔹5 نبشی ظهور          ۲۵۷۰۰۰ 🔹6 نبشی ظهور          ۲۵۷۰۰۰ 🔹8 نبشی ظهور          ۲۵۷۰۰۰ 🔹10 نبشی ظهور        ۲۵۷۰۰۰ 🔹12 نبشی ظهور        ۲۵۷۰۰۰ 🔹15 نبشی ظهور        ۲۵۷۰۰۰☎021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
26 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 26 شهریور (کد : 77722)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
22 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 22 شهریور (کد : 77448)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... میلگرد ✅ 12تا25هیربد ✅22پرشین ✅ 25بافق برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
21 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 21 شهریور (کد : 77140)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... میلگرد ✅ 12تا25هیربد ✅22پرشین ✅ 25بافق برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
20 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 20 شهریور (کد : 76983)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
19 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 19 شهریور (کد : 76698)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
18 شهریور، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 18 شهریور (کد : 76375)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ناودانی
16 شهریور، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی ناودانی 16 شهریور (کد : 76183)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ورق گرم (سیاه)
16 شهریور، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 16 شهریور (کد : 76182)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

نبشی
16 شهریور، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 16 شهریور (کد : 76180)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
16 شهریور، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 16 شهریور (کد : 76179)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
14 شهریور، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 14 شهریور (کد : 76053)

[ Album ] #شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
13 شهریور، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 13 شهریور (کد : 75870)

[ Album ] #شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
12 شهریور، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 12 شهریور (کد : 75550)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
11 شهریور، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 11 شهریور (کد : 75218)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی #هیربد 12الی28 هیربد =        ۲۵۴۰۰۰ #سیرجان 14 سیرجان الی32    ۲۴۱۰۰۰   محدود #بافق 16 بافق الی 25 241000 محدود 14 اروند =          ۲۴۱۰۰۰   محدود 14 البرز =           ۲۴۱۰۰۰   محدود 12معراجA3 برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

تیرآهن
09 شهریور، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 09 شهریور (کد : 75123)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ناودانی
09 شهریور، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی ناودانی 09 شهریور (کد : 75122)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
09 شهریور، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 09 شهریور (کد : 75121)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
08 شهریور، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 08 شهریور (کد : 74889)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
07 شهریور، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 07 شهریور (کد : 74574)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
06 شهریور، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 06 شهریور (کد : 74317)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
05 شهریور، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 05 شهریور (کد : 74111)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
04 شهریور، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 04 شهریور (کد : 73904)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ناودانی
02 شهریور، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی ناودانی 02 شهریور (کد : 73719)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
01 شهریور، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 01 شهریور (کد : 73675)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
31 مرداد، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 31 مرداد (کد : 73384)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی #رستگار #میلگرد 12الی 28هیربد.          ۲۵۷۰۰۰ 16 الی 20سیرجان ۲۴۱۰۰۰ برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
30 مرداد، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 30 مرداد (کد : 73081)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

میلگرد
29 مرداد، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 29 مرداد (کد : 72801)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ...برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

×