تامین کنندگان فولاد 24

کد کاربری :

f24-10936

تاریخ عضویت :

02 دی، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

مواد معدنی میلگرد آجدار ورق گرم (سیاه) نبشی استیل فرو آلیاژها ...

کد کاربری :

f24-14430

تاریخ عضویت :

02 آبان، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

يزد - يزد

خدمات بازرگانی :

مواد معدنی شمش و تختال قراضه و ضایعات

کد کاربری :

f24-3709

تاریخ عضویت :

05 خرداد، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

مواد معدنی شمش و تختال ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه و رنگی ورق قلع اندود (تین پلیت) ورق روغنی (سرد) ...

کد کاربری :

f24-8858

تاریخ عضویت :

31 تیر، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار تیرآهن (IPE) ورق گرم (سیاه) مواد معدنی شمش و تختال

کد کاربری :

f24-13993

تاریخ عضویت :

10 مرداد، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار تیرآهن (IPE) نبشی ناودانی میلگرد کلاف شمش و تختال ...

کد کاربری :

f24-16788

تاریخ عضویت :

27 آبان، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

کارخانه :

شمش و تختال مواد معدنی مواد معدنی مواد معدنی

خدمات بازرگانی :

ارائه خدمات مواد معدنی

کد کاربری :

f24-16024

تاریخ عضویت :

17 مرداد، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

فرو آلیاژها مواد معدنی

کد کاربری :

f24-15961

تاریخ عضویت :

08 مرداد، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی فرو آلیاژها مواد معدنی ...

کد کاربری :

f24-14992

تاریخ عضویت :

22 بهمن، 1401

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

شمش و تختال مواد معدنی فلزات غیر آهنی

کد کاربری :

f24-14812

تاریخ عضویت :

21 دی، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

مواد معدنی میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-11111

تاریخ عضویت :

06 بهمن، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

يزد - يزد

خدمات بازرگانی :

مواد معدنی

کد کاربری :

f24-10389

تاریخ عضویت :

09 مهر، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

آذربايجان شرقي - ميانه

کارخانه :

شمش و تختال میلگرد آجدار

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار مواد معدنی قراضه و ضایعات

کد کاربری :

f24-9366

تاریخ عضویت :

20 مرداد، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

مواد معدنی مواد معدنی میلگرد آجدار قراضه و ضایعات

کد کاربری :

f24-4346

تاریخ عضویت :

13 شهریور، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

مواد معدنی فلزات آلیاژی میلگرد آجدار ورق گالوانیزه و رنگی میلگرد ساده میلگرد کلاف ...

کد کاربری :

f24-3556

تاریخ عضویت :

24 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

البرز - کرج

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه و رنگی ورق روغنی (سرد) تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار لوله صنعتی ...

کد کاربری :

f24-837

تاریخ عضویت :

29 آذر، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار مواد معدنی شمش و تختال

کد کاربری :

f24-836

تاریخ عضویت :

28 آذر، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

خدمات بازرگانی :

سیم و سایر مفتول ها تیرآهن (IPE) شمش و تختال پروفیل میلگرد آجدار نبشی ...

کد کاربری :

f24-11143

تاریخ عضویت :

10 بهمن، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

کارخانه :

شمش و تختال شمش و تختال

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار مواد معدنی میلگرد آجدار میلگرد کلاف

کد کاربری :

f24-16770

تاریخ عضویت :

23 آبان، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

مواد معدنی

کد کاربری :

f24-10650

تاریخ عضویت :

15 آبان، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

کارخانه :

ورق گالوانیزه و رنگی ورق روغنی (سرد) ورق اسید شویی

خدمات بازرگانی :

ورق اسید شویی تیرآهن (IPE) شمش و تختال پروفیل لوله صنعتی میلگرد آجدار ...

کد کاربری :

f24-11079

تاریخ عضویت :

01 بهمن، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

کارخانه :

فلزات غیر آهنی

خدمات بازرگانی :

شمش و تختال میلگرد آجدار مواد معدنی فلزات غیر آهنی

کد کاربری :

f24-14668

تاریخ عضویت :

21 آذر، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

مواد معدنی

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) شمش و تختال مواد معدنی میلگرد آجدار ورق گالوانیزه و رنگی ورق گرم (سیاه) ...

کد کاربری :

f24-13961

تاریخ عضویت :

03 مرداد، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

میلگرد آجدار میلگرد ساده

خدمات بازرگانی :

میلگرد ساده میلگرد آجدار ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه و رنگی ورق روغنی (سرد) ورق اسید شویی ...

کد کاربری :

f24-13724

تاریخ عضویت :

26 خرداد، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

شمش و تختال ورق گرم (سیاه) مواد معدنی ورق گالوانیزه و رنگی میلگرد آجدار ورق روغنی (سرد) ...

کد کاربری :

f24-12908

تاریخ عضویت :

08 دی، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - مبارکه

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق قلع اندود (تین پلیت) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی پروفیل ورق اسید شویی ...

کد کاربری :

f24-12281

تاریخ عضویت :

10 شهریور، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی شمش و تختال مواد معدنی

کد کاربری :

f24-12002

تاریخ عضویت :

14 تیر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

فلزات غیر آهنی مواد معدنی

کد کاربری :

f24-10792

تاریخ عضویت :

06 آذر، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - گلپايگان

خدمات بازرگانی :

مواد معدنی شمش و تختال

کد کاربری :

f24-14641

تاریخ عضویت :

17 آذر، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

هرمزگان - بندرعباس

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار مواد معدنی سایر سایر

کد کاربری :

f24-13570

تاریخ عضویت :

26 اردیبهشت، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

کارخانه :

مواد معدنی شمش و تختال پروفیل

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) پروفیل

×