براتی

ضایعات اهن. براتی

22%

درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-32361 - RFQ-804

دسته محصولات :

قراضه (ضایعات)

خریدار ضایعات اهن

05 مرداد، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات قراضه (ضایعات)