مصطفی سلیمانیان

برشکاری سلیمانی

68%

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-28479

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ورق ۶ st 52 ابعاد مختلف

31 اردیبهشت، 1399