درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28150

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

st12 ضخامت 1/5 جفت عرض 2 رول //// st12 ضخامت 1/25 عرض بلند 1 رول

27 اردیبهشت، 1399