درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-27125 - RFQ-605

دسته محصولات :

تولیدات و مصنوعات فلزی

میزان نیاز بر اساس قیمت پیشنهادی و سریالی می باشد لطف قیمت را پیامک کنید در صورت تایید تماس حاصل میشود

14 اردیبهشت، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات تولیدات و مصنوعات فلزی