فولاد کارا سپاهان (سپاهان ورق)

سواد کوهی ، رشیدی

60%