خرید قراضه و ضایعات - RFQ-3567

دسته محصولات :

قراضه (ضایعات)

خریدار قراضه و ضایعات به میزان 1000 تن در پارت اول هستیم.

30 آبان، 1400
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات قراضه (ضایعات)

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید