نیکا فلز

جهانگیر صادقی

55%
جزئیات...
میلگرد آجدار
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار میلگرد آجدار

خریدار میلگرد 28 مقدار 15 تن میلگرد 30 مقدار 15 تن میلگرد 32 مقدار 20 تن

×