شرکت آران چلیک آسیا

حمید داودی

41%

خریدار ورق روغنی - RFQ-1601

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ۹۰ عرض۱۰۰۰ ظرفیت 09121457454 داوودی. بشکه سازی

13 اسفند، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)