شرکت آران چلیک آسیا

حمید داودی

41%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
17 مرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ۹۰ عرض۱۰۰۰ ظرفیت 09121457454 داوودی. بشکه سازی

×