داوودی

شرکت آران چلیک آسیا

38%

خریدار ورق روغنی - RFQ-1584

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ۹۰ عرض۱۰۰۰ ظرفیت 09121457454 داوودی

05 اسفند، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)