خریدار ورق - RFQ-1555

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق 70 بلند ترجیحا الماس یا غرب یک ظرفیت ۰۹۳۹۵۴۴۳۱۲۷ اقای مهدوی

27 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)