قراضه (ضایعات)
16 مهر، 1399 2 سال پیش

آهن قراضه

درجه با توجه به کارشناسی در کارخانه مشخص میگردد.

×