خریدار ورق روغنی - RFQ-1493

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغني به ضخامت ٦٠ به عرض بلند خریدارم--- یک ظرفیت یه ظرفیت هم ورق ۱۲۵ به عرض بلند 09394553127

18 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)