خریدار ورق روغنی - RFQ-1431

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغني به ضخامت 2 به عرض ١٢٥ مباركه st12 ظرفیت 09395443127

08 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)