ورق سیاه

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خريدار ١ رول ١ ميل عرض ١٢٥ و ١ رول ١/٥ عرض ١٢٥ فولاد غرب اقابالي ٧٧٣٣١٢٢٣ ٠٩١٢١٧٥٧٩٦٦

06 بهمن، 1399