ناز برگ جنوب

محمد مخمل باف

80%

میلگرد

دسته محصولات :

میلگرد آجدار

خریدار میلگرد سایز 8 a2 سایز 10 تا 25 a3 میزان 700 تن میلگرد کلاف سایز 6 تا 24 گریدهای 0416 و 5515 50 تن از هر سایز 09100686529

01 بهمن، 1399