خرید محصولات فلزی

ورق روغنی (سرد)
06 بهمن، 1401 1 روز پیش

خریدار ورق روغنی

۶۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ چین یا فولاد مبارکه یک ظرفیت ۵۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ چین یا فولاد مبارکه یک ظرفیت خریدار میباشیم

ورق روغنی (سرد)
05 بهمن، 1401 2 روز پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی ST14 ضخامت 70 عرض 154.5 دو رول خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
05 بهمن، 1401 2 روز پیش

خربدار ورق روغنی

ورق فولاد مبارکه ضخامت 80عرض 110و 125 ورق مبارکه ضخامت 1عرض 110 از هرکدام یک رول خریداریم .

ورق روغنی (سرد)
05 بهمن، 1401 2 روز پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی فولاد غرب ضخامت 1 عرض 125 ظرفیتی خریداریم .

ورق روغنی (سرد)
05 بهمن، 1401 2 روز پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی 90 بلند یک ظرفیت خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
05 بهمن، 1401 2 روز پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی ضخامت 18تا 22 به میزان صد تن به صورت ماهانه خریداریم .

ورق روغنی (سرد)
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

خریدار ورق روغنی

ورق فولاد غرب انبار کارخانه یا آرین پاژ 1/5 عرض 1000 به میزان 7تن ...

ورق روغنی (سرد)
03 بهمن، 1401 4 روز پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی فولاد غرب 1/5 بلند و ورق 1 عرض 1 متر مبارکه ترجیحا تهران خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
02 بهمن، 1401 5 روز پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی st۱۲ با ضخامت ۱ و ۱/۲۵ هم عرض کوتاه هم بلند به میزان یک ظرفیت خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
01 بهمن، 1401 6 روز پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی با ضخامت 2 میل و عرض 1متر و گرید ST14 به میزان 2رول خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
01 بهمن، 1401 6 روز پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی 0/7 روغنی عرض مختلف 20 تن خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
01 بهمن، 1401 6 روز پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی 60 کوتاه و بلند مبارکه خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
01 بهمن، 1401 6 روز پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی 70 عرض مختلف خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
01 بهمن، 1401 6 روز پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی با مشخصات زیر میباشیم. ورق با ضخامت 80 و عرض 125 فولاد غرب به میزان 5 تن ورق با ضخامت 70 و عرض 125 با گرید ST14 به میزان 12 تن

ورق روغنی (سرد)
01 بهمن، 1401 6 روز پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی 70 عرض مختلف خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
01 بهمن، 1401 6 روز پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ۶۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ چین یا فولاد مبارکه یک ظرفیت و ۵۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ چین یا فولاد مبارکه یک ظرفیت هستیم.

ورق روغنی (سرد)
28 دی، 1401 1 هفته پیش

خریدار ورق روغنی dc04

نیازمند ورق 0/25 میل dc04 -st14 تناژ هستیم 09101525771

ورق روغنی (سرد)
28 دی، 1401 1 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

ورق ST14 روغنی 1/8 و 2 میل کوتاه مبارکه خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
28 دی، 1401 1 هفته پیش

خریدار ورق روغنی st12

ورق روغنی ST12 ضخامت 50 و 70 عرض 1 متر هر کدام 100 تن خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
27 دی، 1401 1 هفته پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی فولادمبارکه یا غرب 60 عرض 1000 کیفیت st12 از تهران و اصفهان یک ظرفیت خریداریم.