چگونگی حل مشکل همترازی، در هنگام جوشکاری

ساپورتی کاربردی برای ایجاد همترازی بین دو لوله، این دستگاه کاربردی با ایجاد همترازی بین دو لوله برای مونتاژ جهت جوشکاری استفاده می شود.باهم ببینیم این جوشکاری را

دیدگاه ها
×