چرا دلار ترمز برید؟ آیا این خاصیت اقتصاد کشور است یا دلایل سیاسی دارد؟

با هم بشنویم صحبت های اقتصاددان آقای دکتر محمدقلی یوسفی درخصوص دلار

دیدگاه ها