عملکرد دستگاه لوله صاف کن

این دستگاه با استفاده از رول هایی ک داخل آن تعبیه شده است، براحتی لوله های ضربه دیده و خمیده را صاف می کند.
 

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید