عدم رعایت اصول ایمنی در حمل بار

حمل بار در هر زمینه از هر کسب و کاری نیازمند مهندسی دقیق در بستن و نگه داشتن آن در وسیله نقلیه است.در غیر اینصورت باعث بروز حوادث ناگواری می شود.هنگام قرار دادن بار روی بارگیر باید توجه داشت که این کار نباید پایداری , هدایت و کاهش و افزایش شتاب خودرو حمل را تحت تاثیر قرار دهد و به محورها فشار وارد کند. اگر قرار است چند نوع بار مختلف روی ماشین بارگیری شودابتدا باید از بارهای بزرگتر و سنگین تر شروع کرد و بارهای ضعیف تر پشت یا روی بارهای بزرگتر و مقاوم تر جای گیرد. زیرا در زمان ترمزهای ناگهانی ممکن است به بارهای کوچک در اثر کاهش ناگهانی شتاب آسیب وارد شود.

برای بارگیری بارهایی که پتانسیل ایجاد خطر را دارند باید به گونه ای عمل کرد که در زمان ترمز و انحراف وسیله نقلیه خطری برای دیگران و راننده به دنبال نداشته باشد. برای بستن بارهای بلند باید از زنجیر استفاده نمود. زیرا طناب و تسمه ممکن است دچار کشیدگی شود و قبل از آنکه به کشش لازم برسد بار واژگون گردد. برای مهار بارهای بلند و ناهمگون با اشکال نامتقارن استفاده از بند برای مهار کافی نیست و در صورت امکان بار باید به صورت افقی روی کفی ماشین قرار داده شود و از وسیله نقله خاص جهت بارگیری و حمل کالای مربوطه استفاده گردد. شرکت اطلس بار با تجهیز خودرو های حمل و نقل به وسایل ایمنی آسایش شما و امنیت بار تان را تضمین می نماید.

دیدگاه ها