شمشه کشی دقیق به کمک ماشین

اگر شما اندکی با عملیات بنایی مثلا ساخت یک دیوار آجری و یا بتن ریزی آشنا باشید، می دانید که برای اجرای دقیق و درست، نیاز به وسایلی مانند تراز، شاقول، گونیا، ریسمان کار و شمشه است شما در این فیلم می توانید شمشه کردن سطح بتن را بوسیله ماشین مخصوص مشاهده نمایید.

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید