روشی بسیار سریع در تولید فنر به کمک کوئل های مکانیکی ‌

بازوهای مکانیکی در ساخت فنر

فنر جسمی ارتجاعی می باشد که جهت ذخیره نمودن انرژی مکانیکی مورد استفاده قرار می گرد، هنگامی کخ یک فنر فشرده و یا کشیده می شود نیرویی در جهت خلاف وارد می کند که با تغییر طول فنر متناسب می باشدکه به نیروی ایجاد شده تقسیم بر تغییر طول فنر ثابت فنر نیز گویند فنرها در انواع مختلف حلقوی، پیچشی، فرم دار، کششی، فشاری و شاخکی تولید می گردند در این فیلم ساخت فنر را به کمک کوئل های مکانیکی نمایش می دهد.

دیدگاه ها