برشکاری مارپیچ میله به کمک دستگاه CNC

دستگاه CNC ( Computer Numerical Control ) بيان كننده كنترل عددي توسط كامپيوتر مي باشد. در روش برشکاری CNC از كامپيوتر براي كنترل دستگاه ها جهت انجام عمليات هاي مختلف نظير برش، تراش، حك و ... استفاده مي نمایند. که در این فیلم برش جالب مارپیچ میله به کمک دستگاه CNC نمایش داده شده است

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید