آشنایی با دستگاه پیچ جوش

دستگاه پیچ جوش  یک روش شبیه به جوشکاری فلزی است که در آن یک گیره یا مهره مخصوص به شکل دیگری به فلز دیگر متصل می شود، معمولاً یک فلز پایه یا پایه است. اتصال دهنده می تواند اشکال مختلف داشته باشد، اما معمولا تحت رشته، بدون پیاده روی و یا ضربه زده می شود.

پیچ ها ممکن است به طور خودکار به جوشکاری میله متصل شوند. مهره های جوشکاری به طور کلی دارای یک فلنج با نوک های کوچک است که به شکل جوش ذوب می شوند. ستدس جوش در سیستم های جوشکاری گل میخ استفاده می شود.

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید