گام های سیستم مدیریت HSE قسمت 2

<p>HSE مجموعه‌ای متشکل از اجزاء به‌هم‌ پیوسته است که&nbsp;قبل از مرحله تجهیز کارگاه باید برنامه HSE آماده و کلیه نیروهاي درگیر پیمانکار و کارفرما نسبت به آن اطلاع کافی داشته باشند. در مرحله اجرا برنامه بازرسی تعیین‌شده باید به‌دقت پیگیري و میزان انجام برنامه ارزیابی گردد.</p>

گام های سیستم مدیریت HSE قسمت 2

مدیریت HSE

همانطور که در قسمت 1 مقاله مطالعه کردید، مدیریت HSE شامل گام ها و مراحلی است که انجام آنها در محیط کار و در انجام فعالیت های کاری باعث می شود که نتایج آن  بسیار مثبت و خوب باشد. HSE نوعی نحوه مدیریت در محیط کار است که باعث می شود از فعالیت های انجام شده بیشترین راندمان را دریافت کنیم.

HSE مجموعه‌ای متشکل از اجزاء به‌هم‌ پیوسته است که، در راستاي تحقق اهداف معین بهداشت شغلی، ایمنی و زیست‌ محیطی در یک سازمان در چارچوب برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل اجزاء گام برمی‌دارد.

دیگر گام های مدیریت HSE به شرح زیر می باشند:

پیش تجهیز:

در این مرحله برگزاري جلسه هماهنگی اولیه بسیار مفید خواهد بود این جلسه بلافاصله بعد از مرحله انتخاب و قبل از برپایی کارگاه انجام می‌شود در این جلسه به مطالب زیر رسیدگی می‌شود.

  • شایستگی و صلاحیت کارمندان درگیر پروژه
  • تعیین قالب کلی و فعالیت‌های HSE
  • روش گزارش دهی و بازرسی حوادث

به‌طورکلی این جلسه فرصتی براي مکانیزم ها، شرایط، تجهیزات و محیط کار است. همچنین سیستم‌های حفاظی و ارتباطی موجود، امکانات درمانی و دستورالعمل‌های مربوطه قابل مرور خواهد بود. پس از همگرا شدن نقطه نظرات کارفرما و پیمانکار و تعیین احتیاجات پیرامون HSE فعالیت‌های پیش تجهیز ضمن رعایت تقدم و تأخر آغاز می‌شود. همچنین چک‌لیست‌های بازرسی در این مرحله نهایی می‌گردد.
 

تجهیزات ایمنی

تجهیز کارگاه:

همان‌طور که گفته شد قبل از این مرحله باید برنامه HSE آماده و کلیه نیروهاي درگیر پیمانکار و کارفرما نسبت به آن اطلاع کافی داشته باشند. سپس در اجراي این مرحله هر دو قسمت پیمان به اجراي تک‌تک مفاد نهایی شده HSEنظارت داشته باشند.  ممکن است بسته به شرایط نیاز به انجام تغییرات و تکمیل نهایی در جهت بهبود برنامه به وجود آید. بنا بر اهمیت مسئله در هر مرحله نقص‌های جزئی باید برطرف و در صورت از قلم افتادن فاکتوري مهم روند ادامه کار متوقف خواهد شد.
 

مدیریت HSE

اجرا:

در این مرحله برنامه بازرسی تعیین‌شده باید به‌دقت پیگیري و میزان انجام برنامه ارزیابی گردد. برنامه‌های آموزش حین کار پرسنل پیمانکار می‌تواند در این مرحله اجرا شود. در کلیه مراحل کار مدارك مربوط به HSE و دستورالعمل‌ها به زبان محلی نیز در دسترس خواهند بود و می‌توان از دو روش بازرسی‌های منظم و روتین یا بازرسی‌های غیرمنظم و غیرمنتظره بهره برد.
 

اجرای کار

برچیدن:

هنگام برچیدن تجهیزات نیز پیمانکار ملزم به ادامه پیگیري برنامه HSE است. غالباً این مرحله از کار پتانسیل بالایی از نظر حوادث دارد. تعداد نیروها به دلیل شروع شدن کار پیمانکاري در نقطه‌ای دیگر کم شده و احتمال خطرات بالا می‌رود. نکته قوت این مدل، مدیریت ایمن تا انتهاي کار است و بنا بر آن برنامه HSE ارائه‌شده از طرف پیمانکار در صورتی مورد تأیید است که متضمن برچیده شدن و جمع‌آوری سالم و بی‌خطر تجهیزات و وسایل با لحاظ کردن مدیریت اتلاف و دورریزها باشد، بنابراین وجود برنامه کاري و التزام عملی به رعایت کلیه موازین HSE مورد تأیید دو طرف تا اتمام کلیه فعالیت‌ها ضامن سلامتی و صحت انجام پیمان است.
 

نظارت بر کار کارگاهی

اتمام کار (ارزیابی نهایی):

آخرین مرحله مدیریت HSE تهیه گزارش ارزیابی توسط تیم کارشناسی کارفرما در انتهاي کار پیمانکار است این گزارش حاکی از چگونگی و کیفیت کار انجام‌شده است و براي انجام کارهاي آتی به‌عنوان منبعی از اطلاعات و همچنین آموزش بکار می‌رود به‌مرور زمان ایجاد چنین پایگاه داده‌ای می‌تواند از عوامل تأثیرگذار بر روي توانمندسازی شرکت‌ها و رسیدن به اهداف ساخت داخل قدرتمند و قابل‌اعتماد باشد. مواد خطرساز، خطرات احتمالی موجود براي کارکنان درگیر ادوات مؤثر است.

 

ارزیابی کار


منبع: گروه تامین محتوای فولاد 24

×