صورت بار شمش

فروش فوري شمش ١٥٠ در ١٥٠ 5SP ٦ متري كل بار٦٠٠٠ تن در پارتهاي٢٠٠٠ تن بفروش ميرسد. محل بار درب كارخانه خراسان جنوبي

16 بهمن، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید