چت
فیلتر نتایج
نام مجموعه
کارخانه
کد کاربری :

f24-11718

تاریخ عضویت :

29 اردیبهشت، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه میلگرد پروفیل قوطی ستونی ...

کد کاربری :

f24-14636

تاریخ عضویت :

16 آذر، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) تیرآهن میلگرد

کد کاربری :

f24-11705

تاریخ عضویت :

26 اردیبهشت، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ارائه خدمات استیل انواع توری پروفیل پروفیل z (زد) تیرآهن ...

کد کاربری :

f24-5098

تاریخ عضویت :

16 آذر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

تیرآهن میلگرد ورق گرم (سیاه) پروفیل لوله صنعتی نبشی ...

کد کاربری :

f24-13733

تاریخ عضویت :

29 خرداد، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه ورق روغنی (سرد) میلگرد تیرآهن

کد کاربری :

f24-12811

تاریخ عضویت :

22 آذر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

کارخانه :

پروفیل ورق گالوانیزه نبشی ناودانی ورق اسید شویی پروفیل z (زد) ...

خدمات بازرگانی :

انواع توری میلگرد ورق گرم (سیاه) پروفیل لوله آبرسانی

کد کاربری :

f24-1471

تاریخ عضویت :

23 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

سایر لوله ها لوله گالوانیزه لوله مانیسمان لوله گاز رسانی سایر لوله ها پروفیل ...

کد کاربری :

f24-784

تاریخ عضویت :

22 آذر، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

خراسان رضوئ - نيشابور

کارخانه :

فلزات غیر آهنی

خدمات بازرگانی :

میلگرد پروفیل فلزات غیر آهنی

کد کاربری :

f24-12313

تاریخ عضویت :

17 شهریور، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) میلگرد

کد کاربری :

f24-16371

تاریخ عضویت :

30 شهریور، 1402

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

میلگرد تیرآهن

کد کاربری :

f24-10782

تاریخ عضویت :

04 آذر، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - نيشابور

خدمات بازرگانی :

میلگرد شمش و تختال

کد کاربری :

f24-15845

تاریخ عضویت :

23 تیر، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

میلگرد تیرآهن ورق گرم (سیاه) ناودانی ناودانی

کد کاربری :

f24-581

تاریخ عضویت :

14 آبان، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

میلگرد تیرآهن ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه نبشی ...

کد کاربری :

f24-1529

تاریخ عضویت :

27 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) پروفیل تیرآهن میلگرد نبشی نبشی

کد کاربری :

f24-17549

تاریخ عضویت :

13 اسفند، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

میلگرد

کد کاربری :

f24-7201

تاریخ عضویت :

01 اردیبهشت، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

پروفیل میلگرد قوطی ستونی میلگرد ساده ناودانی نبشی ...

کد کاربری :

f24-1509

تاریخ عضویت :

25 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

کارخانه :

تجهیزات و ماشین آلات

خدمات بازرگانی :

میلگرد

کد کاربری :

f24-16120

تاریخ عضویت :

29 مرداد، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

ورق روغنی (سرد) ورق گرم (سیاه) میلگرد

کد کاربری :

f24-16058

تاریخ عضویت :

22 مرداد، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) میلگرد

کد کاربری :

f24-14697

تاریخ عضویت :

27 آذر، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

تیرآهن میلگرد

کد کاربری :

f24-13241

تاریخ عضویت :

02 اسفند، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

میلگرد

کد کاربری :

f24-4727

تاریخ عضویت :

25 آبان، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - نيشابور

خدمات بازرگانی :

تیرآهن میلگرد نبشی ورق گرم (سیاه) پروفیل

کد کاربری :

f24-14924

تاریخ عضویت :

10 بهمن، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

پروفیل میلگرد

کد کاربری :

f24-6617

تاریخ عضویت :

29 بهمن، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

تیرآهن نبشی میلگرد پروفیل

کد کاربری :

f24-15900

تاریخ عضویت :

31 تیر، 1402

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

ناودانی نبشی میلگرد تیرآهن پروفیل

کد کاربری :

f24-15345

تاریخ عضویت :

09 اردیبهشت، 1402

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - نيشابور

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) پروفیل میلگرد

کد کاربری :

f24-13962

تاریخ عضویت :

03 مرداد، 1401

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

فرو آلیاژها میلگرد تیرآهن

کد کاربری :

f24-13112

تاریخ عضویت :

11 بهمن، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

میلگرد ورق روغنی (سرد) پروفیل تیرآهن

کد کاربری :

f24-11318

تاریخ عضویت :

10 اسفند، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

میلگرد

کد کاربری :

f24-17334

تاریخ عضویت :

07 بهمن، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

میلگرد ورق گرم (سیاه) ارائه خدمات نبشی ناودانی

×