چت
میلگرد
08 آبان، 1400 3 سال پیش

میلگرد 12 و 14

خریدار میلگرد 12 و 14 روی هم به میزان 12 تن هستیم.

×