چت

محمودوند - 12567

نام :

محمودوند

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12567

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

سیم حرارتی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خوزستان ،اهواز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

ارائه خدمات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

سیم حرارتی

×