چت
سیم و سایر مفتول ها
06 آبان، 1400 3 سال پیش

سیم حرارتی

خریدار سیم حرارتی 5/5 و 6 به میزان 2 تن هستیم.

×