آریا سوله قم

سید علی خداشناس

74%

درخواست خرید میلگرد - RFQ-17654

دسته محصولات :

میلگرد آجدار

خریدار ۷ظرفیت گرد ۳ظرفیت ۱۶ ۲ظرفیت ۲۰ ۲ظرفیت ۱۲

فایلهای ضمیمه :
15 آذر، 1398