آذین پروفیل سپاهان (آهن دان)

امیرحسین بزرگمنش

62%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
24 خرداد، 1400 2 سال پیش

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16815

آذین پروفیل سپاهان (بزرگمنش) 90×1000 st12 2×1000 st12

×