میلگرد آجدار
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار میلگرد ظفر بناب

خریدار میلگرد 8 و 14 ظفر بناب مقدار 10 تن سیستان و بلوچستان

×