سیم و سایر مفتول ها
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار مفتول

خریدار مفتول گالوانیزه 1/20 مقدار 5 تن

×