میلگرد آجدار
25 فروردین، 1400 2 سال پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد صادراتی ذوب 12 تا 16 ذوبی تناژ5000 تن تحویل مرز خسروی

×