پیام تاجداری

بازرگانی تاجداری

68%

ورق روغنی - RFQ-1012

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

🛑🛑خريداريم🛑🛑 ورق روغني مباركه ٨٠ عرض ١٢٥ St14 ☎️☎️☎️☎️☎️ ٥٥٤٤٥٧٥٤-٠٢١ ٥٥٤٤١٧٠٥-٠٢١ ٥٥٤٤٩٤٢٩-٠٢١ ٠٩١٢٦٥٠٩٩٣٨

27 مهر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)